Sdružení kateder psychologie ČR

Sdružení kateder psychologie ČR (SKP ČR) bylo založeno s cílem posilovat spolupráci a přátelské vztahy mezi psychologickými akademickými pracovišti, zvyšovat kvalitu psychologického vzdělávání, sdílet zkušenosti, dobrou praxi a podporovat zájmy studentů psychologie a psychologické komunity v České republice.

Členové SKP ČR jsou zástupci fakultních pracovišť svých domovských organizací, vysokých škol v České republice, jejichž hlavní činností je pedagogická a vědecká činnost a realizace bakalářského nebo magisterského studijního programu Psychologie, nebo obsahově ekvivalentního dle standardu EuroPsy (dle EFPA), který má platnou akreditaci vydanou v ČR.

Vzhledem ke shodnému odbornému zaměření pracovišť se dohodli Členové na založení Sdružení, které má jako neformální platforma sloužit k meziuniverzitní spolupráci, formování odborných postojů ke klíčovým tématům oboru psychologie, koncepce stanovisek, doporučení, ale též k výměně zkušeností a názorů na odborná témata, jakož i funkční působení ve vztahu k dalším subjektům, jakými jsou například MŠMT, vedení vysokých škol v České republice, odborné skupiny a profesní organizace.

Impulzem k prvnímu setkání zástupců kateder psychologie ČR byl společný dopis vedoucích kateder psychologie FF MU, FF UP, PF JU a FF OU adresovaný dalším šesti akademickým pracovištím v červnu 2022. Dopis obsahoval formulaci společných zájmů a pozvání na první schůzi kateder, která se uskutečnila 14. září 2022 na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Na schůzi byla diskutována témata, která katedry spojují a která by mohla být předmětem vzájemné spolupráce. Na dalších setkáních v Praze (PedF UK), Českých Budějovicích (PF JU) a Brně (FF MU) byla spolupráce kateder dále posílena a bylo formulováno společné Memorandum o spolupráci. K jeho podpisu došlo 7. listopadu 2023 v Ostravě (FF OU) a jeho signatáři se stalo všech deset akademických pracovišť. Na ustanovující schůzi SKP ČR byl zvolen předseda sdružení pro funkční období 2023–2024, doc. Dalibor Kučera (PF JU).

Aktuálním zájmem SKP ČR je spolupráce Členů ve třech základních oblastech: V oblasti vzdělávání sdružení spolupracuje při plánování a realizaci společných přednášek pro studenty, hostování akademiků a při organizaci akcí, například Mezinárodních studentských psychologických dnů. V oblasti vztahů v odborné psychologické komunitě sdružení posiluje spolupráci s dalšími organizacemi, například s Českomoravskou psychologickou společností nebo Asociací studentů psychologie Psychočas, a podílí se na realizaci společných aktivit (např. sympozia nových docentů a profesorů psychologie). V oblasti aktivit, které jsou spojené s širším rámcem fungování psychologické profese, pak sdružení vede dialog s klíčovými subjekty a institucemi, které se podílejí na formulování dokumentů a závazných pravidel – zejména v souvislosti s kvalifikací psychologů (např. kurz Psycholog ve zdravotnictví, resp. zákon č. 96/2004 Sb.), změnou zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a návrhem legislativní úpravy vztahující se k psychologickým a psychoterapeutickým službám.


Předseda SKP ČR: doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (2023/2024)

Členové SKP ČR – signatáři Memoranda o spolupráci:

Katedra psychologie a věd o životě Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
se sídlem Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 – Libeň
zastoupená: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (vedoucí katedry)

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
se sídlem Joštova 218/10, 602 00 Brno
zastoupená: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (pověřená osoba)

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
se sídlem Reální 5, 701 03 Ostrava
zastoupená: PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (vedoucí katedry)

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Zastoupená: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (vedoucí katedry)

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
se sídlem Křížkovského 10, 779 00 Olomouc
zastoupená: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (vedoucí katedry)

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
se sídlem Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
zastoupená: doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (vedoucí katedry)
(předsednictví 2023/2024)

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
se sídlem Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – Nové Město
zastoupená: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (vedoucí katedry)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
se sídlem Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje
zastoupená: doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (rektor)

Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
se sídlem Arna Nováka 1, 602 00 Brno
zastoupená: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (vedoucí katedry)

School of Psychology, University of New York in Prague
se sídlem Londýnská 41, 120 00 Praha
zastoupená: Mgr. et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová (děkanka)


Mezinárodní studentské psychologické dny
Mezinárodní studentské psychologické dny jsou vědeckou soutěžní konferencí, které se účastní studenti bakalářských a magisterských programů psychologie. Aktuální 23. ročník této konference proběhl v Praze, na půdě University of New York in Prague. Více informací o soutěži naleznete na mspd.upol.cz.

Facebook SKP ČR
Na facebookovém fóru našeho sdružení naleznete aktuální přehled zajímavých akcí a aktivit sdružení.